Belépés

A Salzgitter Mannesmann Acélkereskedelmi Kft. 

Online shop 

Általános használati, szállítási és fizetési feltételei (a továbbiakban mint „e-SHOP-ÁSZF”)

I. Hatály, ajánlatok

1.

Jelen e-SHOP-ÁSZF a http://eshop.salzgitter.swsnet.hu/webshop oldal alatt elérhető online shop (a továbbiakban mint „e-SHOP”) használatára alkalmazandó, különös tekintettel az e-SHOP keretében vállalkozásokkal és közjogi jogi személyekkel  szállításokról és egyéb szolgáltatásokról kötött összes szerződésre. A Ptk.  8:1. § (1) 3. pontjában meghatározott fogalom szerinti fogyasztók nem köthetnek szerződést. Direkt (nem raktárról történő értékesítés) ügyletek esetén kiegészítőleg a megbízott beszállító árlistájának feltételei is érvényesek.

2.

Vevő szerződéses feltételei abban az esetben sem érvényesek, ha azokat kézhezvételt követően nem utasítjuk kifejezetten vissza vagy a jelen e-SHOP-ÁSZF-fel ellentétes vagy azoktól eltérő feltételek ismeretében a szállítást vagy a szolgáltatást fenntartás nélkül elvégezzük.

3.

Ajánlataink nem kötelező érvényűek. Az alkalmazottaink által a szerződéskötéssel kapcsolatban tett szóbeli megállapodások, ígéretek és garanciák csak és kizárólag az általunk történő írásbeli visszaigazolást követően válnak kötelező érvényűvé. Az írásbeliségi kikötésnek a faxon és e-mailen keresztül történő továbbítás is eleget tesz.

4.

Amennyiben a kereskedelmi záradékok értelmezésére vonatkozóan kétségek merülnének fel, úgy az Incoterm 2010 szabályok mindenkor hatályos változata irányadó.

II. Regisztráció / vevői fiók

1.

A vevőnek regisztrálnia kell az e-SHOP első használata előtt. A regisztráláshoz szükséges vevői adatok megadása során Vevő felel a valós és teljes körű adatok megadásáért. A bevitt adatok megküldése a „Regisztrálás” gombra kattintva történik. A regisztrálásról a Vevő e-mailes visszaigazolást kap.

2.

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a regisztrálási kérelmet szabad mérlegelésünk szerint elfogadjuk vagy elutasítsuk. Vevő nem támaszthat igényt az e-SHOP használatának engedélyezésére.

A regisztrációs kérelem elfogadása esetén Vevő megkapja az e-SHOP-hoz szükséges hozzáférési adatokat, amely egy felhasználónévből és egy jelszóból áll. A hozzáférési adatokat külön e-mail üzenetben küldjük meg Vevőnek a regisztrálás során megadott e-mail címére. Vevő köteles a megküldött jelszót az első bejelentkezést követően egy biztonságos, csak általa ismert jelszóra lecserélni a vevői fiókjában. A hozzáférési adatokkal Vevő be tud jelentkezni az e-SHOP-ba és így hozzáférést kap a saját vevői fiókjához.

3.

Vevő köteles a hozzáférési adatokat bizalmasan kezelni és illetéktelen harmadik személyek számára nem hozzáférhetővé tenni. A hozzáférési adatokat csak Vevő kiválasztott munkatársaival lehet ismertetni, akiket ebben az összefüggésben szintén az adatok titokban tartására kell kötelezni. Vevő köteles a jelszavát rendszeres időközönként megváltoztatni, azonban kötelező jelleggel minden olyan esetben, ha egy olyan munkatárs távozik a Vevőtől, aki ismerte az aktuális jelszót. Amennyiben fennáll annak a gyanúja, hogy illetéktelen harmadik személyek - beleértve Vevő illetéktelen munkatársait vagy egykori munkatársait - ismerik az aktuális hozzáférési adatokat, úgy ezt Vevő haladéktalanul köteles felénk írásban jelezni és jelszavát haladéktalanul megváltoztatni.

4.

Az e-SHOP mindennemű zavarása vagy az ott hozzáférhető adatoknak, információknak és tartalmaknak az e-SHOP rendeltetésszerű használatától eltérő célra történő használata tilos. Fentiek különösen érvényesek az olyan manipulatív beavatkozásokra, amelyek célja az e-SHOP használatát teljes mértékben vagy átmenetileg befolyásoló károk okozása vagy hátrányunkra jogosulatlan kifizetéshez, áruszállításhoz vagy egyéb előnyökhöz való jutás. A visszaélések polgári és büntetőjogi jogérvényesítést vonnak maguk után.

Amennyiben az e-SHOP szerzői jog által védett műveket, például képeket, szövegeket vagy grafikákat tartalmaz, úgy Vevő az írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem jogosult az ilyen művek sokszorosítására, másolására, letöltésére, nyilvánosságra hozatalára és/vagy saját célra vagy harmadik személyek céljaira történő használatra. Különösen tilos az adatgyűjtő és kivonatoló programoknak (beleértve a Data Mining-ot és a robotokat) az e-SHOP-ok tartalmának teljes mértékben vagy részben történő kivonatolása célját szolgáló használata. Vevő nem hoz létre és/vagy hoz nyilvánosságra adatbázist, amely az e-SHOP keretében általunk nyilvánosságra hozott árakat és termékinformációkat tartalmazza.

Szintén tilos az e-SHOP-ok vagy azok részeinek Vevő vagy harmadik személyek más weboldalaiba történő integrálása frame-technikák alkalmazásával.

5.

A II. 2. - II. 4. pontok megszegése vagy az effajta megszegésre utaló olyan konkrét gyanú esetén, amelyeknél fennáll a kárveszély lehetősége, jogosultak vagyunk a vevői fiók haladéktalan zárolására.

6.

Nem vagyunk kötelesek egy regisztrált Vevő megrendelését elfogadni. Továbbá arra sem vagyunk kötelesek, hogy e-SHOP-unk folyamatosan rendelkezésre álljon. Az e-SHOP-on keresztül már létrejött szerződéseket fentiek nem érintik.

III. Mentési lehetőségek és betekintés a szerződés szövegébe

Jelen e-SHOP-ÁSZF megtekinthető az e-SHOP-ban és onnan kinyomtatható, illetve letölthető és elmenthető.

IV. Szerződéskötés

1.

Az e-SHOP-ban szereplő összes adat arra vonatkozó felhívás az ügyfél részére, hogy ajánlatot adjon, amelyet nekünk az adott szerződéskötéshez el kell fogadni („invitatio ad offerendum / felhívás ajánlattételre”).

2.

A „Megrendelem” gombra kattintva a Vevő egy 5 munkanapos (hétfőtől péntekig) kötöttséggel járó ajánlatot ad le az ebben az időpontban a kosárban található termékekre. A megrendelés beérkezésének visszaigazolása közvetlenül a megrendelés hozzánk történő beérkezését követően történik. Ez a beérkezési visszaigazolás még nem jelenti az ajánlat elfogadását, hanem kizárólag a Vevő arról történő tájékoztatására szolgál, hogy megkaptuk a rendelést.

3.

A kötelező érvényű szerződés csak akkor jön létre, amikor az ajánlatot a megbízás visszaigazolásának e-mailen keresztül történő megküldésével visszaigazoljuk, legkésőbb azonban a megrendelt áru szállításának időpontjában.

V. Árak

Az e-SHOP-ban megadott árak érvényesek. Az e-SHOP kifejezetten ettől eltérő rendelkezése hiányában az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Az árukért bruttó árak kerülnek felszámításra.

VI. Fizetés és elszámolás

1.

Vevővel kötött eltérő megállapodás hiányában Vevő köteles a vételárat előlegként a megtörtént rendeléstől számított 5 munkanapon belül skontó levonása nélkül átutalással az általunk megadott bankszámlára megfizetni.

Amennyiben egyes esetekben Vevőnek lehetővé tesszük a számlára történő fizetést, úgy a vételár - a Vevővel kötött eltérő megállapodás fenntartásával - azonnal a szállítmány átvételét követően skontó levonása nélkül esedékes.

2.

A pénzforgalom költségei Vevőt terhelik. Vevőt csak abban az esetben illeti meg visszatartási jog és beszámítási jogosultság, amennyiben ellenköveteléseit nem vitatjuk vagy azok jogerősen megállapításra kerültek.

3.

A fizetési határidő túllépése vagy késedelem esetén a Vevő a számla esedékességekor érvényes, törvényes mértékű késedelmi kamatot tartozik fizetni a Szállítónak, kivéve azt az esetet, amennyiben magasabb kamatlábról állapodtunk meg Vevővel. A késedelemből eredő további károk érvényesítésének jogát fenntartjuk. Vevő legkésőbb a követelésünk esedékességétől számított 10. napon késedelembe esik anélkül, hogy ehhez fizetési felszólítás küldésére lenne szükség.

4.

Amennyiben a szerződéskötést követően felismerhetővé válik, hogy fizetési igényünket Vevő nem kielégítő fizetőképessége veszélyezteti, vagy Vevő egy jelentős összeggel fizetési késedelembe esik, illetve olyan körülmények merülnek fel, amelyek a szerződéskötést követően a Vevő fizetőképességének jelentős mértékű romlására engednek következtetni, úgy előteljesítést vagy biztosítékot követelhetünk általunk meghatározott határidőn belül. Ilyen esetben arra is jogosultak vagyunk, hogy a Vevővel fennálló folyamatos üzleti kapcsolatból származó, még nem esedékes követeléseket esedékessé nyilvánítsuk.

5.

Az egyeztetett skontó minden esetben a számlaértékre vonatkozik, kizárólag a szállítmányra, és feltétele a Vevő összes esedékes kötelezettségének teljes mértékű kiegyenlítése a skontózás időpontjában. Eltérő megállapodás hiányában a skontó határidők a számla kiállítási dátumától veszik kezdetüket.

6.

Vevő egyetért azzal, hogy a számlák elektronikus formában PDF-fájlként kerüljenek rendelkezésre bocsátásra.

VII. Szállítások végrehajtása, szállítási határidők és időpontok

1.

Szállítási kötelezettségünk azzal a feltétellel áll fent, hogy megfelelő módon és kellő időben be tudjuk szerezni az árukat, kivéve azt az esetet, ha ennek elmaradásáért felelősek vagyunk.

2.

A szállítási időkre vonatkozó adatok hozzávetőlegesek. A kifejezetten kötelező érvényűen egyeztetett szállítási határidők a megbízási visszaigazolásunk dátumával kezdődnek - az előre fizetés ellenében történő szállítás esetén leghamarabb azonban a teljes vételár hozzánk történő beérkezésével - és csak a megbízás összes részlete időben történő tisztázásának, valamint Vevő összes kötelezettsége teljesítésének (pl. összes hatósági igazolás beszerzése, hitellevelek és garanciák nyújtása, előlegfizetések) feltétele mellett érvényesek.

3.

Az esetleges, kifejezetten kötelező érvényűként megállapodott szállítási határidők és időpontok betartásához a gyárból vagy raktárból történő elküldés időpontja irányadó. A küldésre kész állapot jelentésével betartottnak minősülnek a határidők, ha az áru önhibánkon kívül nem küldhető el határidőben. A fenntartással visszaigazolt szállítási időpontok túllépése nem alapoz meg késést.

4.

Szállítási késedelem esetén Vevő méltányos póthatáridőt biztosíthat számunkra és ennek eredménytelen lejártát követően abban az esetben állhat el a szerződéstől, ha a szerződés teljesítésére még nem került sor. A kártérítési igények ilyen esetekben jelen e-Shop ÁSZF XIV. pontja szerint alakulnak.

5.

Vis maior események esetén mindkét Szerződő fél szerződéses kötelezettségei szünetelnek és a szerződéses kötelezettségek teljesítésére vonatkozó időpontok és határidők ennek megfelelően eltolódnak; vis maior eseményeknek minősülnek különösen a saját üzemben vagy más üzemekben folyó munkaügyi viták, a súlyos szállítási korlátozások, a súlyos gépleállások, hatósági intézkedések és egyéb, egyik Szerződő félnek sem felróható körülmények. A vis maior eseményről haladéktalanul tájékoztatni kell a mindenkori másik Szerződő felet. Ha a vis maior esemény eléri a hat hetes időtartamot, úgy bármely Szerződő fél jogosult elállni a szerződéstől, ezzel kapcsolatos kártérítési kötelezettség nélkül. Az ilyen jellegű visszalépés esetén Vevő köteles a szállítás teljesített részére eső vételárat megfizetni, valamint megtéríteni a költségeinket. Amennyiben Vevő jogos érdekében áll a részszállítás elutasítása, úgy csak a költségeink megtérítésével tartozik.

VIII. Tulajdonjog fenntartása

1.

Minden szállított áru a tulajdonunkban marad az összes követelés teljesítéséig (tulajdonjog fenntartással érintett áru), különös tekintettel a mindenkori számlakövetelésekre (tulajdonjog fenntartása a számlán), amelyek az üzleti kapcsolat keretében bennünket megilletnek. Ez a jövőben keletkező és feltételes követelésekre is érvényes, pl. az elfogadói váltókból eredő követelésekre, és arra az esetre is, ha a kifizetések külön megjelölt követelésekre történnek. Ez a számlán történő tulajdonjog fenntartás véglegesen megszűnik, ha a kifizetés időpontjában még nyitott vagy a tulajdonjog fenntartással érintett követelések kiegyenlítésre kerülnek. 

2.

A tulajdonjog fenntartással terhelt áru feldolgozása és megmunkálása részünkre, mint a gyártó részére a Ptk. 5:61. §-a értelmében kötelezettségvállalás nélkül történik. A feldolgozott és megmunkált áru a VIII. bekezdés 1. pontja értelmében a szállító tulajdonjogának fenntartásával terhelt árunak minősül. A tulajdonjog fenntartással terhelt árunak a Vevő által más árukkal történő megmunkálása, egyesítése és összevegyítése esetén az új tárgyban lévő tulajdonrész arányosan megillet bennünket, mégpedig a tulajdonjog fenntartással terhelt áru számlaértékének a másik használt áru számlaértékéhez viszonyított mértékében. Amennyiben tulajdonjogunk az áruk egyesítése vagy összevegyítése által megszűnik, úgy Vevő már most ránk ruházza a tulajdonjogát az új tárgyon, mégpedig a szállító tulajdonjogának fenntartásával terhelt áru számlaértékének mértékében, és azt díjmentesen megőrzi számunkra. Közös tulajdonjogunk a VIII. bekezdés 1. pontja értelmében a tulajdonjog fenntartással terhelt árunak minősül.

3.

Vevő a tulajdonjog fenntartással terhelt árut csak a szokásos kereskedelmi forgalomban a saját rendes üzleti feltételei mellett és addig értékesítheti, amíg nem esik késedelembe, annak feltétele mellett, hogy a továbbértékesítésből eredő követelések a VIII. bekezdés 4-6. pontjai szerint átszállnak ránk.

Vevő a szállító tulajdonjogának fenntartásával terhelt áruval egyéb módon rendelkezni nem jogosult.

4.

Vevő tulajdonjog fenntartással terhelt áru továbbértékesítéséből eredő követeléseket minden egyéb olyan biztosítékkal együtt, amelyet Vevő a követelésre nyújt, már most engedményezi részünkre. Ezek ugyanolyan mértékben szolgálnak biztosítékként, mint tulajdonjog fenntartással terhelt áru. Amennyiben tulajdonjog fenntartással terhelt árut Vevő más, nem általunk eladott áruval együtt értékesíti, úgy a továbbértékesítésből eredő követelés tulajdonjog fenntartással terhelt áru számlaértékének a másik értékesített áru számlaértékéhez viszonyított arányában kerül részünkre engedményezésre. Olyan áruk értékesítése során, amelyek vonatkozásában a VIII. bekezdés 2. pont szerint közös tulajdonjogunk áll fent, Vevő a közös tulajdoni hányadunknak megfelelő részt engedményez számunkra.

5.

Vevő jogosult a továbbértékesítésekből származó követeléseket behajtani. Ez a behajtási meghatalmazás az általunk történő visszavonás esetén megszűnik, legkésőbb azonban a fizetési késedelem, egy váltó be nem váltása vagy egy fizetésképtelenségi eljárás indítására vonatkozó kérelem esetén. Elállási jogunkkal csak abban az esetben élünk, ha a szerződéskötést követően felismerhetővé válik, hogy Vevővel kötött jelen szerződésből vagy más szerződésekből eredő fizetési követelésünk a Vevő csökkent fizetőképessége miatt veszélyeztetett. Kérésünkre Vevő köteles a vevőjét haladéktalanul értesíteni a részükre történő engedményezésről, és átadni nekünk a beszedéshez szükséges dokumentumokat.

6.

Harmadik személyek általi lefoglalásról vagy egyéb beavatkozásairól Vevő haladéktalanul köteles tájékoztatni bennünket. A tulajdonjog fenntartással terhelt áruhoz való hozzáférés megszüntetésével vagy annak visszaszállításával kapcsolatos összes költség Vevőt terheli, amennyiben ezeket harmadik személyek nem térítik meg. 

7.

Amennyiben Vevő fizetési késedelembe esik vagy egy váltót az esedékességi időpontban nem vált be, úgy jogosultak vagyunk a megrendelés további feldolgozását megtagadni, a tulajdonjog fenntartással terhelt árut visszavenni, e célból adott esetben Vevő üzemébe belépni és a tulajdonjog fenntartással terhelt árut a vételárba történő beszámítással a lehető legjobban értékesíteni. Fentiek érvényesek arra az esetre is, ha a szerződéskötést követően felismerhetővé válik, hogy fizetési követelésünk veszélyeztetett. Az áru visszavétele nem jelenti a szerződéstől való elállást. A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX.  törvény előírásait a jelen ÁSZF nem befolyásolja.

8.

Amennyiben a fennálló biztosítékok számlaértéke a biztosított követeléseket és azok járulékos követeléseit (kamatok, költségek, stb.) együttesen több mint 10%-kal meghaladják, úgy Vevő kérésére kötelesek vagyunk a biztosítékok választásunk szerinti felszabadítására.

IX. Minőség, méret és súly

1.

Az áruk minőségeire, méreteire és súlyaira a szerződéskötéskor egyeztetett - egyeztetés hiányában a szerződéskötést követően érvényes - DIN- és EN-szabványok, ezek hiányában a gyakorlat és a kereskedelmi szokások irányadók. A szabványokra és hasonló szabályrendszerekre, a gyári vizsgálati igazolásokra és hasonló tanúsítványokra, valamint az áru minőségére, kategóriájára, méretére, súlyára és alkalmazhatóságára vonatkozó adatokra való hivatkozások nem minősülnek biztosítéknak vagy garanciának, mint ahogy megfelelőségi nyilatkozatoknak és megfelelő CE és GS jelöléseknek sem.

2.

Jogosultak vagyunk arra, hogy a súlyt lemérés nélkül kereskedelmi súlyon határozzunk meg. A küldési jelentésben megadott darabszámok, csomagszámok, stb. a súly szerint számítandó áruk esetén nem kötelező érvényűek. Amennyiben nem kerül sor a szokásos külön lemérésre, úgy a küldemény összsúlya érvényes. A számtani egyenkénti súlyokhoz képest fennálló eltérések arányosan elosztásra kerülnek ezekre.

X. Szállítás, kárveszély átszállása, csomagolás, részleges szállítás

1.

Amennyiben a Vevő kiszállítást kér, a szállítási útvonalat és eszközt, valamint a speditőr céget és a fuvarozót mi határozzuk meg. Ha a Vevő a rendelését saját költségére viszi el, úgy köteles azt 24 órával az érkezés előtt jelezni. Ellenkező esetben a raktár megtagadhatja a szállítóeszköz fogadását és megpakolását.

2.

A szerződésszerűen küldésre készre jelentett árut haladéktalanul, legkésőbb 7 napon belül le kell hívni, ellenkező esetben jogosultak vagyunk azt a felszólítást követően Vevő költségére és kockázatára választásunk szerint elküldeni, vagy saját megítélésünk szerint tárolni és azonnal kiszámlázni.

3.

Amennyiben nekünk fel nem róható okokból a tervezett útvonalon végzett szállítás vagy a tervezett célállomáshoz vezető szállítás lehetetlenné válik, vagy jelentős mértékben megnehezedik, úgy jogosultak vagyunk egy másik útvonalon vagy egy másik célállomáshoz szállítani; az ezáltal keletkező többletköltségek Vevőt terhelik. Vevő ezt megelőzően lehetőséget kap az állásfoglalásra.

4.

Az árunak a speditőr cég vagy fuvarozó részére történő átadása időpontjában, legkésőbb azonban abban az időpontban, amikor az áru elhagyja a raktárt vagy a gyártóüzemet, a kockázat - beleértve az áru lefoglalásának kockázatát is - minden ügylet esetén - ideértve a feladó által fizetett (Franko) szállítást és a rendeltetési helyig (frei Haus) történő szállítást is - átszáll a Vevőre. Biztosításról csak Vevő utasítására és költségére gondoskodunk. A kirakodás feladata és költsége Vevőt terheli.

5.

Az áru szállítása csomagolás és rozsdásodás elleni védelem nélkül történik. Amennyiben a rendes kereskedelmi gyakorlat szerint elvárható, úgy csomagolt formában szállítunk. A csomagolásról, védő- és/vagy szállítási segédeszközökről tapasztalataink alapján Vevő költségére gondoskodunk. A Vevőnél a csomagolás visszaszállításával vagy a csomagolás saját maga által végzett kezelésével kapcsolatosan felmerült költségeket nem vállaljuk át.

6.

Részszállításokra csak az elvárható mértékben vagyunk jogosultak. Továbbá jogosultak vagyunk arra, hogy az egyeztetett szállítási mennyiségeket méltányos mértékben túllépjük vagy alulteljesítsük. A „kb.’” mennyiség megadása 10%-os túllépésre vagy alulteljesítésre jogosít fel bennünket.

XI. Lehívásos megbízások, folyamatos szállítások

1.

A folyamatos szállításról szóló szerződéskötések során ismertetni kell velünk a kb. egyazon havi mennyiségekre vonatkozó lehívásokat és kategória-beosztásokat; ellenkező esetben jogosultak vagyunk arra, hogy ezek meghatározását mérlegeléssel saját magunk végezzük el.

2.

Amennyiben az egyes lehívások összességében meghaladják a szerződéses mennyiséget, úgy jogosultak vagyunk a többlet mennyiség szállítására, azonban erre nem vagyunk kötelezhetők. A többlet mennyiséget a lehívás, illetve a szállítás során érvényes árakon számlázhatjuk ki.

XII. Hibás teljesítési felelősség

1.

Nem vállalunk felelősséget az áru használati céljáért vagy alkalmasságáért, kivéve azt az esetet, ha erről kifejezett megállapodás született. Vevőt egyéb kifejezett megállapodás fenntartása mellett terheli az alkalmasság és a felhasználás kockázata. Az áru hibáit haladéktalanul, legkésőbb hét nappal a leszállítást követően írásban jelenteni kell. Az olyan hibákat, amelyek a legalaposabb vizsgálat során sem fedezhetőek fel ezen határidőn belül, az esetleges feldolgozás és megmunkálás azonnali megszüntetése mellett haladéktalanul azok felfedezését követően, legkésőbb az egyeztetett vagy törvény által előírt elévülési határidő lejártát megelőzően írásban jelenteni kell.

2.

Jogos, határidőben történt hibabejelentés esetén választásunk szerint lehetőségünkben áll elhárítani a hibát vagy hibátlan árut szállítani (utólagos teljesítés). Az utólagos teljesítés sikertelensége vagy megtagadása esetén Vevő a meghatározott méltányos határidő eredménytelen lejártát követően jogosult elállni a szerződéstől vagy csökkenteni a vételárat. Amennyiben a hiba nem jelentős mértékű, vagy az áru már értékesítésre, feldolgozásra vagy megmunkálásra került, úgy csak a vételár csökkentésének lehetősége illeti meg.

3.

Az utólagos teljesítéssel összefüggő költségeket csak abban az esetben vállaljuk át, ha azok az adott esetben - különösen az áru vételárához viszonyítva - méltányosak, azonban semmi esetben sem a vételár 10%-át meghaladóan. További ráfordításokat, pl. a hibás tárgy be- és kiszerelésével kapcsolatban csak jelen feltételek XII. bekezdése szerint vállalunk át. 

4.

Miután Vevő az árut az egyeztetett módon átvette, kizárt az olyan hibák bejelentése, amelyek az egyeztetett átvételi mód során megállapíthatóak voltak. Amennyiben Vevő előtt gondatlanságából kifolyólag ismeretlen maradt egy hiba, úgy a hibából eredően csak abban az esetben érvényesít jogokat, ha azokat csalárd módon elhallgattuk vagy garanciát vállaltunk a a dolog bizonyos tulajdonságáért.

5.

Amennyiben Vevő nem biztosít számunkra haladéktalanul lehetőséget arra, hogy magunk is meggyőződhessünk a hibáról, különös tekintettel arra, ha kérésünkre a kifogásolt árut vagy abból vett mintákat megvizsgálás céljából nem bocsátja haladéktalanul rendelkezésünkre, úgy a hibás teljesítésből eredő jogai nem érvényesíthetők.

6.

Az ismert hibával értékesített áruk esetén Vevőt a megadott leminősítési okok és az olyan hibák vonatkozásában, amelyekkel általánosságban számolnia kell, nem illetik meg tárgyi hibákból eredő jogok. Az II. osztályú áruk értékesítése esetén a hibás teljesítésből eredő felelősségünk kizárt.

7.

A reklamációs vagy kártérítési átalány díjakat nem ismerjük el.

XIII. Általános felelősségi korlátozások és elévülés

1.

Amennyiben az ENSZ 1980. április 11-én kelt, az Áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről (Bécsi Vételi Egyezmény) szóló Egyezménye alkalmazásra kerül, úgy Vevőt csak abban az esetben illeti meg kártérítési igény, amennyiben társaságunk felróhatóan járt el. Egyebekben a Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazása esetén is a XIII. bekezdés következő rendelkezései érvényesek.

2.

A szerződéses és nem szerződéses kötelezettségek megsértése esetén, különös tekintettel a szerződés megkötésének elősegítése során felmerülő lehetetlenülésre, késedelemre, felróható magatartásra, valamint jogellenes cselekményre - vezető beosztású munkavállalóink és egyéb teljesítési segédeink vonatkozásában is - csak szándékosság és súlyos gondatlanság esetén felelünk, amely felelősség korlátozódik a szerződés megkötésekor előre látható szerződéstipikus károkra.

3.

A fenti XIII. bekezdés 2. pontja szerinti korlátozások nem érvényesek a lényeges szerződéses kötelezettségek vétkes megsértése esetén. Tehát az olyan kötelezettségekre vonatkozóan, amelyek teljesítése a szerződés szabályszerű végrehajtását lehetővé teszik és amelyek betartásában Vevő rendszeresen bízhat, továbbá az élet, a testi épség és az egészség ellen felróhatóan okozott károk esetén és abban az esetben sem, ha és amennyiben garanciát vállaltunk az értékesített dolog adottságáért, valamint a termékfelelősség törvényi szabályai szerinti kötelező érvényű felelősségvállalás esetében. A bizonyítási teherre vonatkozó szabályokat a fentiek nem érintik.

4.

A hibákból eredő károkkal és közvetett károkkal - különös tekintettel a termeléskiesésekre, az üzemi leállásokra és az elmaradt nyereségre - kapcsolatos felelősségünk kizárt.

5.

Eltérő megállapodás hiányában a Vevő részéről az áru szállításából eredően vagy azzal összefüggésben velünk szemben felmerülő szerződéses igények egy évvel az áru szállítását követően elévülnek. Ez a határidő az olyan árukra is vonatkozik, amelyeket a szokásos alkalmazási módjuknak megfelelően alkalmaznak egy építményben, és amelyek annak hibáját okozták, kivéve azt az esetet, ha erről az alkalmazási módról írásbeli megállapodás született. Fentiek nem érintik a szándékos és súlyosan gondatlan kötelezettségszegésből, az élet, a testi épség és az egészség felróhatóan okozott károsításából eredő felelősségünket. Az utólagos kijavítás és a utánszállítás esetén az elévülési határidő nem kezdődik újból.

XIV. Adatvédelem

Vevő személyes adatait kizárólag a törvényileg megengedett mértékben használjuk. Az e-SHOP-ba történő regisztrálással Vevő nyilatkozik arról, hogy egyetért a személyes adatainak  Adatvédelmi irányelvünk  szerinti felhasználásával.

XV. Teljesítés helye, joghatóság és alkalmazandó jog

1.

Szállításaink teljesítési helye gyárból történő szállítás esetén az üzem, egyéb szállítások esetén a raktárunk.

2.

A köztünk és a Vevő között fennálló mindennemű jogi kapcsolat vonatkozásában jelen feltételek kiegészítéseként a magyar jog alkalmazandó.
Állapot: 2017. szeptember